Zrealizowane projekty

Firma Altix Sp. z o.o. realizowała projekty dofinasowane z programów Uni Europejskiej:

1. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Altix Sp. o.o. poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu ERP/CRM przyjaznego osobom niepełnosprawnym wzrokowo” realizowany w ramach działania 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP - RPO Województwa Mazowieckiego.


Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GODPODARKI”

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GODPODARKI

2. Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla Altix Sp. z o.o. dla projektu pt. „E-Rehabilitacja prawdziwa promocja Polski na rynku międzynarodowym” w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Działanie 6.1 Paszport do eksportu (Etap II – Wdrożenie planu rozwoju eksportu). Głównym celem realizacji projektu jest wzrost udziału eksportu w ogólnej sprzedaży firmy Altix Sp o.o.


Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GODPODARKI”

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GODPODARKI

3. Firma Altix realizuje Projekt TYFLOAREA – Świat dotyku i dźwięku! Czas na innowacyjną rehabilitację niewidomych, współfinansowany ze środków unijnych w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” RPO WM 2007-2013 

Zamówienia publiczne: /pl/o-firmie/fundusze-europejskie/zamowienia-publiczne/

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GODPODARKI