Zasady adaptacji książek i materiałów dydaktycznych na brajla

Książki z literatury pięknej przepisuje się pismem brajlowskim lub przetwarza odpowiednimi programami i drukuje z pomocą drukarek brajlowskich. Książka taka ma treść identyczną z jej czarnodrukowym oryginałem. Nie można podobnie postąpić z podręcznikiem szkolnym, w którym znajdują się polecenia technicznie niewykonalne dla ucznia np. podkreśl, lub połącz linią. Podręcznik zawiera też zwykle ilustracje niosące informacje istotne dla tematu, lub konieczne do wykonania zadania.
Podręcznik trzeba ZAADAPTOWAĆ przed wydrukowaniem w technice dotykowej. Trzeba zmienić polecenia na wykonalne. Trzeba najczęściej przeredagować rysunki, by były czytelne dla dotyku.

Ujednolicone zasady adaptacji podręczników oraz uaktualniona notacja brajlowska

Minister Edukacji Narodowej rekomenduje ujednolicone zasady adaptacji i notacji do stosowania w przygotowywaniu podręczników brajlowskich oraz innych materiałów dydaktycznych, w tym zestawów zadań i arkuszy egzaminacyjnych dla uczniów niewidomych oraz w druku powiększonym dla uczniów słabowidzących.

W wyniku prac Zespołu eksperckiego, w skład którego wchodzili przedstawiciele środowisk zajmujących się wsparciem osób niewidomych i słabowidzących (dyrektorzy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych i/lub słabowidzących), uczelni wyższych wykonujących adaptacje podręczników na zlecenie MEN (Uniwersytet Warszawski i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) oraz Uniwersytetu Łódzkiego, Polskiego Związku Niewidomych i Ośrodka Rozwoju Edukacji, wypracowane zostały ujednolicone zasady adaptacji podręczników oraz uaktualniona notacja brajlowska.

W efekcie pracy Zespołu powstały następujące dokumenty

 

Dokumenty te dostępne są również na stronie ORE:
www.ore.edu.pl

Oprócz dokumentów zawierających zasady adaptacji i notacji brajlowskiej rekomendowanych przez Ministra Edukacji Narodowej opublikowane zostały:

Standardy tworzenia oraz adaptowania map i atlasów dla niewidomych uczniów

Adaptacja podręczników dla niewidomych uczniów.

Ksiażki w brajlu

 Źródło: www.laski.edu.pl