Społeczna odpowiedzialność

Odpowiedzialnosc Spoleczna Altix jest firmą silnie związaną ze środowiskiem osób z dysfunkcją wzroku. Jako pierwsi w Polsce tworzyliśmy tę branżę, informatykę dla niewidomych, czyli tyfloinformatykę. Od samego początku poza promocją rozwiązań informatycznych dla niewidomych, firma prowadziła i kontynuuje różnorodne społeczne działania na rzecz tego środowiska. Firma z racji swej specyfiki (zatrudniania 40% niepełnosprawnych) była silnie społecznie zaangażowana w pomoc dla środowiska. Zarząd postanowił wdrożyć program wolontariatu pracowniczego „Widzieć Więcej”.

Celem programu wolontariatu pracowniczego „Widzieć Więcej” jest rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników firmy, zachęcanie do dzielenia się swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami. Program wolontariatu „Widzieć Więcej” koordynowany jest przez Fundację Szansa dla Niewidomych.

Altix pomaga osobom prywatnym i instytucjom związanym ze środowiskiem niewidomych. Dotacje przekazywane są między innymi szkołom dla niewidomych, zakładom pracy zatrudniającym niepełnosprawnych, oddziałom Polskiego Związku Niewidomych.

Gdy w roku 1999 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołał program „Komputer dl Homera” mający na celu dofinansowanie zakupu sprzętu dla osób z dysfunkcją wzroku, pracownicy naszej firmy jako wolontariusze pomagali wielu niewidomym w wypełnianiu wniosków.

Na początku lat dwutysięcznych ściśle współpracowaliśmy z Polskim Związkiem Niewidomych pomagając Zarządowi Głównemu w rehabilitacji społecznej niewidomych.

W roku 2007 nasi pracownicy/wolontariusze wyjechali w ramach konkursu "Jan Paweł II – orędownik radości i nadziei życia" z niewidomymi dziećmi i młodzieżą do Rzymu.

Altix

Od roku 2008 pomagamy zakładać i utrzymywać 10 Tyflopunktów (punktów informacyjno-rehabilitacyjnych) na terenie całego kraju w ramach wieloletniego programu mającego na celu znalezienie i utrzymanie zatrudnienia przez niewidomych oraz założenie własnej firmy.

Uczestniczymy w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez POPON, które zmierzają do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Urzędy Pracy kierują do nas inwalidów wzroku, których w wielu przypadkach zatrudniamy.

Altix od początku powstania idei międzynarodowej Konferencji REHA for The Blind In Poland jest jednym z głównych jej sponsorów oraz partnerem. Konferencję co roku odwiedza niemal 2000 osób, między innymi przedstawiciele władz samorządowych, organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Związku Niewidomych, szkół masowych z oddziałami integracyjnym oraz ośrodków szkolno-wychowawczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących, okulistów, spółdzielni i innych.

Uczestniczyliśmy również w konsultacjach i pracach wdrożeniowych Fundacji Szansa dla Niewidomych przy tworzeniu portalu społecznościowego dla niewidomych Tyflosfera.

Altix organizuje krajowe i zagraniczne wyjazdy na konferencje, wystawy, spotkania niewidomych i ich opiekunów. Wspólnym tematem tych wyjazdów jest rehabilitacja inwalidów wzroku. Staramy się wysyłać naszych niepełnosprawnych pracowników-wolontariuszy w towarzystwie przewodników-asystentów.

Nasi pracownicy pomagali między innymi w:

  • największej konferencji rehabilitacyjnej na świecie CSUN w Los Angeles (USA),
  • wystawie sprzętu rehabilitacyjnego SightCity we Frankfurcie (Niemcy),
  • wystawie Sight Village w Birmingham (Anglia),
  • spotkaniach rehabilitacyjnych w Holandii,
  • szkoleniach dotyczących brajlowskich drukarek w Szwecji,
  • konferencji Światowej Organizacji Niewidomych w Genewie
  • (Szwajcaria),
  • wyjeździe do Nowej Zelandii: „Śladami Władcy Pierścieni”,
  • spotkaniach integracyjno-szkoleniowych w Barcelonie i na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania),
  • spotkaniach i szkoleniach w Japonii, Czechach, Niemczech, Francji, Słowacji itd.Uważamy, że takie wyjazdy są znakomitym sposobem wpływającym na zadowolenie pracowników. Część naszych pracowników zaangażowanych w wolontariat pracowniczy to osoby niepełnosprawne.

Altix pragnie tworzyć partnerstwo pomiędzy swoimi pracownikami a środowiskiem osób niewidomych i niedowidzących, co jednocześnie ma służyć aktywnemu włączaniu się pracowników firmy w działania na rzecz tego środowiska. Pracownicy świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących przy wykorzystaniu swoich umiejętności, jednocześnie realizując swoje zainteresowania.

Program obejmuje wszystkich zainteresowanych pracowników firmy Altix bez ograniczeń.

Przykłady zrealizowanych projektów:

Pomoc dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie

Firma Altix pomogła w zbiórce sprzętu dla zalanego wodą w czasie tegorocznej powodzi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie. Do pomocy małym niewidomym powodzianom pracownicy Altix zaangażowali swoich partnerów biznesowych. Dzięki temu, udało się odtworzyć zniszczoną pracownię informatyczną i wyposażyć szkołę w oprogramowanie i sprzęt specjalistyczny na kwotę ponad 300 tyś zł.Akcja Tyflobus

Firma Altix zaangażowała się w akcję Tyflobus organizowaną przez Fundację Szansa dla Niewidomych, który zawitał do ponad 45 miast Polski. By dotrzeć do jak największego grona odbiorców, przystanki Tyflobusu zostały zaplanowane w największych miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych oraz w małych i dużych miastach. Tyflobus zatrzymywał się na rynkach miejskich, deptakach, przy ratuszach oraz centrach pomocy rodzinie. Akcję rozpoczynaliśmy od prezentacji, podczas której każdy odwiedzający mógł zapoznać się z urządzeniami, dzięki którym niewidomi i niedowidzący stają się bardziej samodzielni.

Każdy potencjalny pracodawca mógł się przekonać, w jaki sposób osoba niewidoma może pracować. Zostały przedstawione przykładowe stanowiska pracy dla osoby niewidomej, niedowidzącej i seniora. Zostały zaprezentowane nowoczesne pomoce wykorzystywane przez osoby niewidome i niedowidzące w życiu codziennym. Podczas akcji można było zasięgnąć porady u tyflospecjalistów i wolontariuszy z jakich źródeł i w jaki sposób można się ubiegać o dofinansowania na niezbędny sprzęt i programy.Międzynarodowa Konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND

Jest to największe wydarzenie tego rodzaju w Europie Środkowej i Wschodniej. To także przedsięwzięcie skierowane zarówno do całego środowiska osób niewidomych i słabowidzących, jak i do wszystkich, którzy pragną bliżej poznać „świat niewidomych”. Konferencja zgromadza tysiące uczestników. W organizacji wszystkich atrakcji oferowanych podczas konferencji pomagali pracownicy i wolontariusze firmy Altix, oferowali pomoc techniczną, pomagali jako przewodnicy osób niewidomych, pomagali w organizacji konferencji.

Poprzez realizowane akcje w ramach programu wolontariatu pracowniczego, chcemy nie tylko przyczynić się do pomocy dla środowiska osób niewidomych i niedowidzących, ale również zintegrować pracowników firmy, zadbać o dobrą atmosferę i przyczynić się do rozwoju ich zainteresowań.