Działalność charytatywna

Dzialalnosc Charytatywna Altix, od początku, tj. od roku 1990, przeznacza część zysku na pomoc dla środowiska niewidomych i niedowidzących. W związku z tym, że pomoc ta jest znacząca, podjęliśmy decyzję, by była ona kierowana poprzez fundację. Stworzyliśmy ją już w roku 1992. Fundacja powstała z inicjatywy różnych osób i instytucji i początkowo przyjęła nazwę "Unia Pomocy Niepełnosprawnym – Szansa", która przekształciła się w "Fundację Szansa dla Niewidomych".

Na początku swojej działalności fundacja zajmowała się wszystkimi niepełnosprawnymi, gdyż faktycznie jednoczyła działania wielu osób działających w różnych środowiskach, później jednak zdecydowano, by skoncentrować się na pomocy dla inwalidów wzroku.

Od lat głównym sponsorem fundacji jest Altix. "Szansa" jest jednak całkowicie niezależną instytucją, a sam Altix stanowczo unika ingerencji w jej merytoryczną działalność. Fundacją kieruje Zarząd, Rada Fundatorów, Rada Patronacka i dyrektor. Od roku 2007 był nim Sylwester Peryt, były Prezes Polskiego Związku Niewidomych, Prezydent Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych, członek gremiów doradczych rządu, obecnie funkcję tę pełni Pani Monika Nowak, były pracownik PFRON, uczestniczyła w pracach komisji oceniających projekty dofinansowane zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych.

Co udało się osiągnąć fundacji?

- Przez kilkanaście lat działalności fundacja przeszkoliła kilkaset osób w używaniu komputerów.
- Zorganizowała 8 międzynarodowych konferencji Reha for The Blind in Poland połączone z wystawami sprzętu tyfloinformatycznego.
- Zorganizowała kilka mniejszych konferencji dotyczących nowoczesnej rehabilitacji inwalidów wzroku.
- Wydała kilka istotnych poradników rehabilitacyjnych i matematycznych.
- Pomogła finansowo wielu osobom prywatnym i instytucjom. Pomoc ta nie jest związana z wielkimi kwotami, gdyż fundacja pozostaje małą instytucją, jednak jest znacząca i trafia tam, gdzie jest najbardziej oczekiwana.
- Fundacja stale prowadzi kilka punktów konsultacyjnych, do których zgłaszają się osoby niewidome i słabowidzące lub ich bliscy poszukujący rady.

Altix pomagał fundacji w organizacji pomocy dla zalanego podczas powodzi w 2010 roku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Krakowie. Rezultatem tej akcji była pomoc o wartości 300 tys. zł.

Firma Altix angażuje swoich pracowników w ramach wolontariatu pracowniczego w akcje Fundacji Szansa dla Niewidomych. W 2010 roku firma była głównym sponsorem akcji Tyflobus - Zobacz Świat Niewidomych, która miała na celu wzrost świadomości społeczeństwa na temat problemów osób niewidomych oraz umożliwienie osobom z dysfunkcją wzroku zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami tyfloinformatycznymi podczas prawie 50 eventów organizowanych na terenie całej Polski.

Skąd finanse?
Altix jest głównym i stałym sponsorem, ale pomagają też inne instytucje czy osoby prywatne. Na szczególną wdzięczność, poza Altixem, zasłużyło Ministerstwo Edukacji Narodowej i senator Zbigniew Romaszewski, który był członkiem Rady Patronackiej fundacji.

Więcej informacji o Fundacji Szansa dla Niewidomych można znaleźć na stronie:
www.szansadlaniewidomych.org