Certyfikacja dostępności

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zawiera przepisy wspierające dostępność nie tylko w podmiotach publicznych. Przewidziano w niej także nowy i nieobowiązkowy mechanizm certyfikacji dostępności o którym mowa w  art. 15 ustawy. Jest on skierowany do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych potwierdzeniem, że ich działalność, spełnia wymagania określone w art. 6 ustawy czyli te dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Aby uzyskać takie zapewnienie, muszą oni najpierw przejść audyt dostępności, który może być przeprowadzony tylko przez uprawnione do tego podmioty.

Certyfikacja to właśnie: 

  • weryfikacja spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 przez przeprowadzenie audytu dostępności;
  • sformułowanie szczegółowych zaleceń w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez dany podmiot;
  • wydanie certyfikatu dostępności.

Certyfikacja będzie prowadzona przez podmioty wybrane w otwartym naborze prowadzonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Firma Altix została wybrana jako podmiot wykonujący certyfikacje dostępności i została umieszczona w wykazie podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przedsiębiorcy lub organizacje pozarządowe chcący skorzystać z certyfikacji powinni:

  1. wybrać jeden z podmiotów z wykazu
  2. wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu do wybranego podmiotu
  3. uzgodnić treść i zakres umowy z wybranym podmiotem z wykazu, w tym wysokość opłaty ceryfikacyjnej uwzględniając art 22 ust. 3 ustawy
  4. zawrzeć umowę z wybranym podmiotem
  5. wnieść opłatę certyfikacyjną ustaloną w umowie
  6. poddać się audytowi dostępności prowadzonemu przez podmiot, z którym zawarto umowę.

 

Uzyskany po zakończeniu całego procesu certyfikat będzie ważnym sygnałem dla rosnącej grupy klientów ze szczególnymi potrzebami świadczącym o tym, że przedsiębiorca lub NGO potrafi zapewnić ich obsługę lub dać im możliwość zatrudnienia w ich strukturach.

Posiadanie certyfikatu uprawnia także do obniżenia o 5% składek ponoszonych przez przedsiębiorcę lub organizacje pozarządową na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowo procedurę certyfikacji opisano w Rozdziale 3 (art. 15 - 28) ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wykaz podmiotów dokonujących certyfikacji

Wykaz podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności (PDF 660 KB)

Mapa podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności

Wzory wniosku i certyfikatu

Poniżej znajdują się dostępne i interaktywne wzory załączników do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności, do których odsyła kod QR umieszczony w opublikowanym w Dzienniku Ustaw tekście dokumentu.

 

Rozporządzenie i listy sprawdzające

Poniżej znajdziesz dokumenty związane z procesem certyfikacji dostępności  m.in.: