Likwidacja barier w komunikowaniu się

Likwidacja barier, czyli pomoc osobie niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania finansowana ze środków PFRON, ma na celu przede wszystkim umożliwienie lub ułatwienie osobie niepełnosprawnej kontaktu z otoczeniem, wykonywania podstawowych codziennych czynności i aktywne funkcjonowanie.

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON, nie definiują zakresu żadnej z barier.

Zgodnie z interpretacją Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wyróżniamy 3 rodzaje barier:

 • bariery architektoniczne to przeszkody występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym,
 • bariery techniczne to utrudnienie wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie,
 • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 1. osoby niepełnosprawne, mające trudności w poruszaniu się - o likwidację barier architektonicznych,
 2. osoby niepełnosprawne (jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności) - o likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych.

 

Gdzie złożyć wniosek o likwidację barier?

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwym dla jej miejsca zamieszkania.

Co powinien zawierać wniosek o likwidację barier?

 • Imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL i numer NIP (jeżeli został nadany),
 • cel dofinansowania,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • nazwę banku i numer rachunku bankowego,
 • miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 • przewidywany koszt realizacji zadania,
 • termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
 • informację o ogólnej wartości nakładów, dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek - wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
 • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
 • wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.

 

Jakie załączniki do wniosku będą potrzebne? Komu przysługuje dofinansowanie? Jaka jest wysokość dofinansowania? Te i więcej informacji można znaleźć na stronach PFRON.