Podnosi się poziom dostępności polskich uczelni

W naszym kraju coraz więcej firm i instytucji poprawia swoją dostępność dla populacji o szczególnych potrzebach. To niesłychanie istotne z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami, seniorów, osób o czasowo ograniczonej sprawności czy kobiet w ciąży lub osób z dziecięcym wózkiem, jako że umożliwia nieskrępowany dostęp do budynków czy usług.

Instytucjami poprawiającymi dostępność są m.in. polskie uczelnie, w których dzięki Funduszom Europejskim wdraża się wiedzę o potrzebach osób z niepełnosprawnościami wśród personelu dydaktycznego i administracyjnego, a także usuwa się bariery cyfrowe, architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne. Jak wynika z raportu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, działania podjęte przez uczelnie w ramach inicjatyw „Centrum wiedzy o dostępności” i „Uczelnia dostępna”, są widoczne i zasługują na docenienie.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, tak ocenia działania szkół wyższych: „Coraz więcej polskich uczelni jest dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach. Obserwujemy wzrost świadomości i wiedzy na temat tego, jakie rozwiązania są niezbędne do zapewnienia możliwości studiowania osobom z niepełnosprawnościami. Projekty realizowane ze wsparciem Funduszy Europejskich pomagają szkołom wyższym zwiększyć skalę działań na rzecz dostępności. Ten trend utrzyma się również w nowej unijnej perspektywie finansowej. Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pomoże w likwidowaniu barier w dostępie do nauki i poprawie jakości edukacji akademickiej”.

W ostatnich miesiącach zrealizowano 200 projektów na łączną kwotę 687,96 mln zł, w których partycypowała większość polskich uczelni, podnosząc tym samym poziom ich dostępności.

Unikatowym w skali kraju projektem była „Uczelnia dostępna”. Projekt w sposób kompleksowy wskazywał, jak istotne jest podnoszenie poziomu dostępności szkół wyższych. Na koniec 2021 roku, w ramach jego trzech edycji, wsparcie finansowe w łącznej wysokości 652 mln zł otrzymało 196 polskich uczelni. Dodatkowo szkoły wyższe miały możliwość aplikowania w konkursie „Centrum wiedzy o dostępności”, co pozwoliło na utworzenie specjalnych centrów wiedzy o dostępności, służących upowszechnianiu i stosowaniu zasad projektowania uniwersalnego.