Jak zostać mediatorem w postępowaniach związanych z brakiem dostępności?

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór kandydatów na mediatorów w postępowaniach związanych z brakiem dostępności w obszarze architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów zobowiązana jest do złożenia wniosku o umieszczenie jej na takiej liście. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o akceptacji zarządzenia. Dodatkowo wymagane jest, by osoba ta spełniała następujące warunki:

  • Powinna posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji lub być autorem minimum jednej publikacji naukowej na temat mediacji, lub też mieć ukończony kurs, szkolenie z zakresu mediacji;
  • powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a także korzystać z pełni praw publicznych;
  • powinna mieć wyższe wykształcenie;
  • nie może być karana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Zgłoszenia kandydatów i pytania dotyczące naboru należy kierować na poniższy adres e-mail: dd.sekretariat@pfron.org.pl.

Więcej informacji na temat uzyskania statusu mediatora w postępowaniach dotyczących dostępności można uzyskać pod poniższym łączem: https://www.pfron.org.pl/.../rozpoczynamy-nabor.../