Aktywny Samorząd 2020

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I, obszarze B:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2020 r.

Maksymalne kwota dofinansowań w obszarze B:

a)    w Zadaniu 1:

–     dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,

–     dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,

–     dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł,

b)   w Zadaniu 2:

–     dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

–     dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,

–     dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

c)   w Zadaniu 3 – 7.500 zł,

d)  w Zadaniu 4 – 4.000 zł,

e)  w Zadaniu 5 – 1.500 zł;

      Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w zadaniu 1, 3, 4 i 5 i wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Źródło: PFRON