Aktywny samorząd 2018

Aktywny Samorząd 2018

 

W 2018 roku w ramach programu „Aktywny Samorząd” będą realizowane następujące formy wsparcia: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, a także dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowanie (Moduł I, obszar B, zadanie 1 i 2).  

Adresatami w Module I, obszarze B, zadaniu 1 i 2 są osoby niepełnosprawne:

  • posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej (powyżej wieku aktywności zawodowej - utrzymujące zatrudnienie),
  • posiadające dysfunkcję narządu wzroku lub obu kończyn górnych.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I, obszaru B wynosi:

  • w Zadaniu nr 1:

– dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,

– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

  • w Zadaniu nr 2:

– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

Udział własny Wnioskodawcy jest wymagany w Module I, Obszar B, Zadanie nr 1 co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 roku. Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-25 dokumentu.

Źródło: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

 

Program Aktywny Samorząd realizowany jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej (w zależności od powiatu – MOPS, MOPR, PCPR, OPS).

Jak co roku, zapewnimy Państwu pomoc w doborze najlepszych urządzeń i oprogramowania jakie dostępne są na rynku. Pomożemy również w wypełnieniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dostęp do najlepszych, sprawdzonych przez użytkowników na całym świecie rozwiązań tyfloinformatycznych oraz rozległa wiedza na ich temat pozwala nam pochwalić się umiejętnością dopasowania sprzętu do indywidualnych potrzeb z jednoczesnym zachowaniem niezbędnych wymagań formalnych przy realizacji dofinansowania.

Zapraszamy do naszych Punktów Handlowych!