Większa pula środków na dostępność

Dzięki rządowemu Programowi Dostępność Plus wiele instytucji otrzymało środki finansowe na dostosowanie do potrzeb osób o szczególnych potrzebach swoich jednostek pod kątem cyfrowym, architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym. Pozwala to na większy dostęp osobom z niepełnosprawnościami do różnych stron internetowych, aplikacji mobilnych, budynków użyteczności publicznych lub usług świadczonych w urzędach czy instytucjach samorządowych. 12 grudnia 2022 Komisja Europejska zaakceptowała program (FERS) Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w latach 2021-2027, z którego finansowane są działania i projekty polityki spójności, a w tym poprawa dostępności dla osób o szczególnych potrzebach.

Na rok 2023 w ramach Programu Dostępność Plus zaplanowano następujące inicjatywy wspierające dostępność:

1. poprawa dostępności podmiotów leczniczych,

2. instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców w celu poprawy dostępności działalności gospodarczej,

3. wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług oraz wdrażania Dyrektywy Europejskiego Aktu o Dostępności,

4. działania na rzecz rozwoju instrumentów dostępności cyfrowej,

5. poprawa dostępności edukacji,

6. wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych,

7. utworzenie centrum komunikacji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,

8. przygotowanie kompleksowego i zintegrowanego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Dodatkowym działaniem będzie m.in. doradcze wsparcie dla organizacji pozarządowych w zakresie zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami.